Loading images...

- Prihlásiť sa do systému -

Linka zákazníckej podpory je v prevádzke každý pracovný deň od 08:00 do 15:30 hodín na tel. č.: 055 636 5302, 055 622 5460, technická podpora 0918 561 749. Okrem toho môžete svoje otázky smerovať na online fórum, ktoré je dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.  

       

Na vaše podnety bola videonápoveda doplnená o inštruktážne video Čipový systém. Pozrieť si ho môžete v sekcií Nápoveda.

Nová verzia 4.8.0.2

Školská jedáleň verzia 4.8.0.2

08.01.2020

Vo Verzii 4.8.0.2 sme opravili niekoľko nedostatkov ktorých zoznam si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : nastavenia čítačiek pre čipový systém je možné ukladať bud do registra systému Windows, alebo do databázy v programe ŠJ4

  • opravené : opravil sa názov IP adresy servera pre Eskoly

 • Nastavenia:

  • nové : v čipovom systéme je možné nastaviť pre terminál aj deň voľby obeda č.2, dokedy je ešte možné ho ešte objednávať

 • Sklad:

  • opravené : v sklade (v normovacom hárku) sa zobrazuje dátum príjmu aj pre cenu č.5

  • opravené : opravil sa prechod a práca v starom roku

 • Peňažný denník:

  • nové : v peňažnom denníku sa dá urobiť ročná rekapitulácia

  • opravené : opravil sa prechod a práca v starom roku

 • VSO:

  • nové : pokiaľ sú nainštalované čítačky na vstupe do školy je možné zapisovať dochádzku na stránku www.eskoly.sk

  • nové : na stránke www.skoly.sk sa zobrazuje aj stav v záložke réžia

  • nové : čítačky je možné konfigurovať individuálne v sieti aj keď sa zdieľa jedna databáza

  • vylepšené : pre tlač karty stravníka je možné si zvoliť buď konečný stav stravníka alebo celkový konečny stav

  • opravené : náhodné zatlačenie CTRL+SHIFT+F7 nespôsobí crash programu ŠJ4

  • opravené : opravil sa náhodný výpis ,,Na terminály je nastavený chybný dátum,,

>>Postup prechodu do nového roku 2020 vo formáte PDF

Nová verzia 4.8.0.1

Školská jedáleň verzia 4.8.0.1

01.09.2019

Prechod na verziu 4.8.0.1 znamená veľkú zmenu, pretože sme museli doplniť výkaz stravovaných osôb o evidenciu dochádzky. Nahradila sa tým pracovná verzia 4.7.0.1 v ktorej sme si odskúšali správnosť evidencie a všetky možné varianty. Podrobný prehľad úprav v programe Školská jedáleň 4 si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : pridala sa nová ikonka v hlavnom okne vpravo hore, ktorá sa odkazuje na Facebokovú skupinu s názvom ,,Varíme v jedálni,,

 • Nastavenia:

  • nové : v záložke ,,Čip.systém,, sa pridali 4 čítačky na evidenciu dochádzky

  • nové : v nastaveniach v záložke VSO je pridaný nový stĺpec pre označenie skupiny ako MŠ

  • nové : v nastaveniach v záložke VSO je pridaná možnosť zobraziť stĺpce s dochádzkou

 • Čipový systém:

  • nové : v bublinke pri zápise IP adresy v nastaveniach sa zobrazuje aj informácia o čítačke(teplota, napätie, verzia)

  • vylepšené : zápis dátumu do terminálu sa urobí na prvý krát a nie je potrebné reštartovať čipový systém

  • vylepšené : v čipovom systéme sa zobrazí odpojenie a zapojenie USB čítačky aj pod Windows 10

  • vylepšené : kontroluje sa aj možné odpojenie od siete a pri zapnutej voľbe ,,Reštart,, v nastaveniach sa pokúsi spojenie obnoviť

 • Stravný list:

  • nové : skratka CTRL+SHIFT+F7 nastaví rovnakú šablónu v zelených stĺpcoch podľa cenníka na celý zvolený mesiac bez vymazania čísel

 • Normovací hárok:

  • opravené : aj pri zapnutom tlačidle VYDANÉ sa môže zmeniť hodnota v stĺpci ,,Vydané,,

 • Jedálny lístok:

  • nové : pri kopírovaní jedálneho lístka je možné si označiť naraz všetky riadky

  • vylepšené : pri zápise do stĺpca St sa kontroluje klávesnica. Povolené znaky sú iba 1234567890+

 • Peňažný denník:

  • nové : pridali sa 2 nové stĺpce príjem a výdaj pre štátnu dotáciu

 • Hospodárenie:

  • nové : pridala sa štátna dotácia do výpočtu hospodárenia

  • opravené : pri zatlačaní kúzelníka sa správne vypočíta kontrola predpisu MV a VSO

 • Sklad:

  • opravené : pri prechode do starého roku sa v sklade nebude zobrazovať nový rok pri zápisoch na kartu či v prehľade spotreby potravín

 • VSO:

  • nové : v udalostiach sa vytvorila možnosť exportu do excelu zo záznamu vstupných čítačiek

  • nové : pre odosielanie šekov cez email je možné v nastaveniach zmeniť text emailu

  • nové : pridal sa nový stĺpec s názvom NNV(neúčasť na vyučovaní)

  • nové : pri zaškrtnutí voľby pre zápis obeda cez vstupnú čítačku v nastaveniach v záložke Čip.systém sa kontroluje nastavený čas. Pri zápise dochádzky sa čas nekontroluje.

  • nové : zatlačením kombinácie kláves CTRL+Q sa označí červeným podfarbením v štvorčeku Ob neúčasť na vyučovacom procese, vtedy stravník nemá nárok na štátnu dotáciu

  • nové : v záložke sociálny fond sa pridal nový stĺpec s názvom ŠD(Štátna dotácia), kde sa eviduje nevyužitý zostatok zo štátnej dotácie

  • nové : v záložke sociálny fond keď je zatlačené tlačidlo ŠD vľavo dole, tlačí sa dokument s názvom ,,Štátna dotácia,,

  • nové : v záložke sociálny fond a réžia sa tiež zobrazujú farebné označené mená

  • nové : v nastaveniach v záložke VSO sa dá nastaviť priorita práce na pozadí a vyťaženosť procesora v rozmedzí 0-4

  • nové : v stĺpcoch Titul, Ulica, Mesto a PSČ je možné zmazať všetko zatlačením klávesy CTRL+N

  • vylepšené : rozšírili sa polia pre tlač prihlasovacích údajov na www.eskoly.sk

  • vylepšené : keď sa klikne v hmotnej núdzi na stĺpec SF,ŠR,ŠD prepočíta sa v celej triede konečný stav

  • vylepšené : pri odoslaní údajov vo VSO na eskoly.sk sa najprv načítajú zmeny a potom sa odošlú

  • vylepšené : pri odoslaní údajov vo VSO na eskoly.sk sa stravníkovi zobrazí platba spolu s réžiou

  • vylepšené : doplnila sa prihláška na stravu v záložke Šek+Prihláška a dá sa stiahnuť z internetu

  • opravené : tlač v prehľade za rok sa nastaví na zväčšenie 100% aby sa správne vytlačila zostava

  • opravené : pri tlači rekapitulácie a počte riadkov 33 sa správne vytlačí aj posledný sumárny riadok

Obedy zadarmo

Stanovisko MPSVR SR

15.05.2019

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Cieľom tohto opatrenia je najmä podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto je jednou z podmienok poskytnutia dotácie aj samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné rozumieť konzumáciu obeda dieťaťom. Nie je však v možnostiach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ani úradov práce, sociálnych vecí a rodiny fyzicky skontrolovať skutočné skonzumovanie každého obeda každým dieťaťom a dohliadať, či každý prihlásený žiak na stravovanie obed aj reálne zjedol. Spôsob, ako objektívne naplniť túto podmienku zákona je výlučne v kompetencii školy. Za účelom uvedeného musí zriaďovateľ ako žiadateľ o dotáciu na stravu zabezpečiť, aby škola a/alebo školská jedáleň mali vytvorený vlastný systém evidencie a kontroly, vďaka ktorému bude vedieť jednoznačne preukázať účelnosť poskytnutej dotácie. Čo sa týka otázky, ako má postupovať škola v prípade, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania, je prihlásené na stravovanie, ale obed reálne vydaný dieťaťu nebol, lebo dieťa z rôznych dôvodov nebolo na obede uvádzame, že v tomto prípade na dieťa nepatrí dotácia na stravu, nakoľko dieťa neodobralo obed, čo je jednou zo zákonných podmienok pre poskytnutie dotácie na stravu. Ďalšie určenie spôsobu úhrady za neodobratý obed si musí určiť škola (resp. zriaďovateľ). Dôležité je, aby rodičia detí boli už pri prihlasovaní dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni školou poučení, že dotáciu na stravu nie je možné poskytnúť v prípade, keď sa dieťa zúčastnilo vyučovania, ale obed neodobralo. Taktiež je dôležité, aby najmä škola v úzkej spolupráci s rodičmi detí, ako aj samotnými deťmi vplývala na správanie detí v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni a viedla ich k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia na stravu alebo nie.

Obedy zadarmo

Názorná ukážka zápisu vo VSO

05.02.2019

Na tomto obrázku si môžete názorne pozrieť zápis obedov zo štátnej dotácia 1,2€. Predpis pre MŠ je 0,28+0,68+0,23=1,19. Zvyšok 0,01 sa zapíše do obedov do stĺpca ŠD. Nezabudnite si po zmene prepočítať PREDPIS.

Facebook

Vitajte v skupine ,,Varíme v jedálni,, na Facebooku!

04.02.2019

Detaily o našich aktivitách na Facebooku nájdete v novej skupine ,,Varíme v jedálni,, linka na FCB.

V tejto skupine spoločne diskutujeme o novinkách a súčasných problémoch v školskom stravovaní, o aktuálnej ponuke vzdelávania, ako aj práce s programom Školská jedáleň 4. Zdieľame rady a tipy, vzájomne sa podporujeme pri riešení technických aj netechnických problémov. Zároveň napríklad môžete do skupín pridávať aj fotky jedál s číslom normy, Vaše vlastné postrehy s varením, čo funguje a čo nie. Tešíme sa na Vás!

NORMY 2018

Vyjadrenie Ministerstva školstva

19.10.2018

Nakoľko sa ku nám dostali nepravdivé informácie o tom, že spoločnosť SOFT-GL spol. s r. o. údajne nemá potrebnú licenciu na zapracovanie receptúr do softvéru Školská jedáleň 4, sme sa v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám rozhodli osloviť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "Ministerstvo") ohľadom možnosti používania Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia2018) (ďalej len "Normy"). V snahe očistiť naše meno si dovoľujeme zverejniť vybrané otázky a odpovede:


„Dobrý deň, pani Ing. Gašparíková.

podľa § 18 ods. 1 a § 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vám poskytujeme požadované informácie:

Otázka: Je možné Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia2018) (ďalej len "Normy") považovať za právny predpis?

Odpoveď : Takéto normy nie sú právnym predpisom. Právnym predpisom sú len právne akty, ktoré sú vyhlasované v Zbierke zákonov SR.


Otázka: Kto je autorom Noriem?

Odpoveď: Normy vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Otázka: Boli Normy vytvorené ako autorské dielo treťou osobou na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“)?


Odpoveď: Podľa § 3 ods. 1 Autorského zákona „Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.“. Normy z hľadiska svojho obsahu nie sú jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti, a zároveň nie sú ani z oblasti literatúry/umenia/vedy. Vzhľadom na uvedené, Normy nespĺňajú citovanú definíciu, a teda nie sú predmetom autorského práva.


Otázka: Ak boli Normy vytvorené ako autorské dielo treťou osobou na základe požiadavky Ministerstva, na základe akého právneho titulu (licenčnej zmluvy) Ministerstvo Normy zverejňuje?

Odpoveď: Podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. „Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.“. Citované ustanovenie (ani iné ustanovenie školského zákona) výslovne neuvádza, že Normy Ministerstvo zverejňuje, školský zákon používa pojem „vydaných“. Vzhľadom na účel Noriem je zároveň samozrejmá požiadavka na ich zverejnenie, preto je citované ustanovenie zároveň právnym titulom na ich zverejnenie.


Otázka: Ak Normy neboli vytvorené ako autorské dielo, je možné ich voľne používať?

Odpoveď: Áno.


Otázka: Ak sú Normy majetkom/dielom Ministerstva, udelilo Ministerstvo tretej osobe oprávnenie predávať tieto Normy?

Odpoveď: Ministerstvo neudeľuje oprávnenie nakladať s Normami (t.j. ani oprávnenie ich predávať). Súvisí to so skutočnosťou, že – ako bolo uvedené pri otázke č. 3 – nie sú predmetom autorského práva. Normy však možno považovať za majetkové práva štátu, s poukazom na § 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Podľa citovaného ustanovenia zákona sú majetkom štátu veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky“.


Otázka: Môže tretia osoba zákonným spôsobom obmedzovať používanie Noriem zverejnených na webovom sídle Ministerstva?

Odpoveď: Ide o rezortný akt, preto tretia osoba nie je oprávnená obmedzovať používanie Noriem na webovom sídle Ministerstva.


S pozdravom
Zuzana Adamišinová
Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou“Z vyššie uvedených otázok a odpovedí jednoznačne vyplýva, že naša spoločnosť Normy využíva zákonným spôsobom a ich používaním neporušuje žiadne autorské práva. Dovoľujeme si vysloviť názor, že akákoľvek prípadná forma nátlaku na zakúpenie si Noriem, prípadne ich licencovanie, je v rozpore s ich určením a takéto licencovanie či predaj sa neuskutočňuje na základe pokynu Ministerstva. Tvrdenia o tom, že používanie Noriem, ktoré neboli zakúpené je nezákonné a z toho vyplývajúci nátlak na ich zákupenie je v rozpore s dobrými mravmi a za určitých okolností by takéto konanie mohlo byť posúdené ako trestný čin.


Nová verzia 4.7.0.1

Školská jedáleň verzia 4.7.0.1

25.05.2018

od 25. mája 2018 v Európskej únii vstupuje do účinnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov fyzických osôb (tzv. GDPR). V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vás radi uistili, že Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí a spracovávame ich podľa platných zákonov a po novom tiež podľa GDPR.


Bližšie informácie o spracúvaní a o ochrane Vašich osobných údajov nájdete tu: SOFT-GL_GDPR.pdf .

Aktualizovali sme tiež LICENČNÚ ZMLUVU ktorú si môžete stiahnuť tu: SOFT-GL Licenčná zmluva.pdf .


Ďakujeme Vám, že využívate naše služby.

                                                                                                   Ing. Ľubomír Gašparík


Nová verzia 4.7.0.0

Školská jedáleň verzia 4.7.0.0

02.03.2018

Po ročnej pauze prichádzame opäť s množstvom vylepšení. Spomenul by som hlavne vo VSO možnosť napísať si vlastnú prihlášku na stravu v záložke ŠEK+PRIHLÁŠKA. Podrobný prehľad úprav v programe Školská jedáleň 4 si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : Náhľad tlače si zapamätá poslednú nastavenú veľkosť a polohu

 • Peňažný denník:

  • nové : pri prepínaní listov si môžete zadávať aj rôzne čísla účtov

 • Normovací hárok:

  • nové : pridalo sa tlačidlo na tlač prázdnych hodnôt ako 0,00 v stĺpcoch Norma,Vydané,JC,Bal,Spolu

  • opravené : pri zápise nových surovín do skladu sa obnoví aj roletka so surovinami v normovacom hárku

  • opravené : nastavenie viacerých listov si program zapamätá aj keď je nastavený iný list ako list č.1

  • opravené : zápis počtu stravníkov z VSO do mesačného výkazu sa urobí na prvý krát

 • Sklad:

  • nové : v inventúrnom súpise aj v obratovej súpiske bolo doplnené vyhľadávanie podľa názvu suroviny

  • nové : v prehľade spotreby potravín je možné filtrovať zostavu aj podľa dodávateľa

  • nové : v knihe faktúr je možné tlačiť 3 typy likvidačných(krycích) listov

  • nové : pri tlači príjemky sa vytlačí aj meno osoby ,,Prijal,, čo je hlavný kuchár v nastaveniach a ,,Kontroloval,, ktorý sa zobrazí v nastaveniach po kliknutí na dvojitú šípku pri menách zamestnancov

  • nové : IS aj OS sa tlačí podľa nastaveného počtu desatinných miest

  • nové : pri odosielaní fakúr a objednávok na www.eskoly.sk sa zapíše aj meno zodpovednej osoby

  • nové : v khihe faktúr boli pridané nové možnosti voľby(všetky, uhradená, neuhradená)

  • nové : v príjemke pri uhradených fakúrach je nové tlačidlo F pomocou ktorého je možné meniť názov príjemky pri tlači

  • vylepšené : v knihe faktúr pri zapnutom tlačidle SPOLU nie je možné urobiť zmeny v tabuľke

  • vylepšené : pri príjme na sklad so spätným dátumom sa kontroluje aj zoznam už použitých cien

  • vylepšené : v prehľade spotreby potravín sa nastaví aktuálny dátum pokiaľ je tam nastavený iný rok

  • vylepšené : pri zmene počtu desatinných miest sa správne zobrazí aj stĺpec ,,Bal,,

  • opravené : oprava červenou farbou sa poznačí len pri editovaní v skladovej karte

 • Jedálny lístok:

  • nové : kopírovanie jedálneho lístka je možné urobiť aj z iného roku ako je aktuálny

  • nové : na internet je možné odoslať listy č.1-10

  • nové : pomocou skratky CTRL+F8 v objednávkach tovaru je možné naraz zmazať všetky staré objednávky

  • nové : v nastaveniach tlače JL je možné meniť aj rozostup medzi riadkami

  • vylepšené : v objednávkach tovaru sa nastaví aktuálny dátum pokiaľ je tam nastavený iný rok

  • opravené : pri objednávke tovaru sa nastavia prázdne voľby pre normy a kategóriu v JL

  • opravené : pri kopírovaní jedálneho lístka sa odteraz zapisujú do nezvolených stĺpcov prázdne hodnoty

  • opravené : počet riadkov v jednotlivé dni je obmedzený na maximum 15

 • VSO:

  • nové : v záložke Šek+Prihláška je možné si načítať (formáte RTF) a vytlačiť príhlášku na stravu

  • nové : tlač zoznamu stravníkov je možná podľa voľby so zobrazením Ob alebo s číselným vyjadrením počtu odobraných jedál v daný deň

  • nové : v hmotnej núdzi kliknutím na názov stĺpca SF, ŠR, v ,,Zaplatené,, sa podľa prvého riadku zmenia aj ostatné

  • nové : do príjomvého dokladu sa tlačí IČO aj DIČ

  • nové : pri načítaní platieb cez XML súbor sa rozšírila aj možnosť zápisu danej platby do peňažného denníka

  • nové : záložka Odber stravy sa premenovala na ,,Udalosti,,

  • nové : pri tlači karty stravníka sa pridal aj stĺpček ,,Dátum úhrady,,

  • nové : zadaním prázdného dátumu do okienka pre zaplatené sa zobrazia všetci stravníci ktorý ešte nezaplatili

  • nové : keď sa zapíše do okienka zaplatené suma vyššia ako 0, tak sa poznačí aj stĺpec Z. pre kontrolu zaplateného v čipovom systéme

  • nové : prehľad stravy za rok je možné exportovať do Excelu

  • nové : prehľad odobranej stravy cez čipový systém je možné exportovať do Excelu

  • nové : platby za stravu je možné načítavať vo formáte XML(výpis z banky)

  • nové : faktúry za stravné je možné generovať cez API na server www.superfaktura.sk

  • nové : variabilný symbol symbol je možné vytvárať podľa voľby (rovnaký, rôzny) kliknutí na názov stĺpca VS

  • nové : CTRL+F slúži na kontrolu opakujúcich sa VS

  • nové : nové stĺpce vo VSO sú Email2,Tel1,Tel2,Zákonný zástupca,Firma

  • vylepšené : do exportu zoznamu stravníkov (excel) sa pridal aj stĺpec s číslom účtu

  • vylepšené : pri tlači šekov sa automaticky nastaví zväčšenie na 100%

  • vylepšené : v prehľade za rok sa nastaví aktuálny dátum pokiaľ je tam nastavený iný rok

  • vylepšené : pri tlači šeku IBAN sa zarovnáva suma vypísaná slovom na ľavú stranu, drobné úpravy textu

  • opravené : v prehľade za rok sa správne vypočíta aj medziročný odber stravy

  • opravené : pri zmene názvu stupňa v nastaveniach sa opraví aj obsah v roletke

  • opravené : občas sa v okienku zaplatené zobrazilo číslo 999999..

  • opravené : prehľad za rok správne vypíše mesiac podľa zvoleného kalendára

Prechod do nového roku 2018

Prenos zostatkov v programe ŠJ4

28.12.2017

VSO - skopírujte si stravníkov pomocou tlačidla KOPÍR. tak ako v bežnom mesiaci. Vytvorí sa nová databáza na rok 2018. Na prechod späť z januára 2018 do decembra 2017 stačí kliknúť na ikonku s rokom 2017.


SKLAD - v decembri 2017 v sklade sa Vám zobrazuje tlačidlo SKOPÍRUJ 2017 do 2018. Kliknutím na toto tlačidlo sa Vám prenesie zostatok v sklade z roku 2017 ako počiatočný stav v roku 2018. Okrem toho sa Vás bude pýtať či si nechcete preniesť aj zoznam dodávateľov. Zvoľte si možnosť ÁNO.


JEDÁLNY LÍSTOK - pokiaľ ste si písali JL na január 2018 ešte v starom roku 2017 a nevidíte ho pri preklopení sa do roku 2018, vrátte sa do roku 2017 cez kalednár v stravnom liste a nastavte si v JL 25.12.2017. Pomocou skratky CTRL+SHIFT+F5 si skopíruje aj JL na rok 2018.


Prajem Vám veľa úspechov v práci a Štastný Nový Rok 2018.

                                                                                                   Ing. Ľubomír Gašparík


Nová verzia 4.6.5.0

Školská jedáleň verzia 4.6.5.0

13.03.2017

Pri tejto aktuálizácii sme sa zamerali hlavne na vylepšenia už naprogramovaných funkcií a spoľahlivosť programu pri bežnom používaní. Podrobný prehľad úprav v programe Školská jedáleň 4 si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : v nastaveniach v cenníku sa dajú listy prepínať aj pomocou F11-dozadu a F12-dopredu

  • vylepšené : diakritika sa zobrazuje správne aj pri vysokých rozlíšeniach(UHD-4K)

  • vylepšené : keď sú dáta zdieľané na sieti, tak sa záloha ukladá do adresára kde sa nachádza databáza

 • Stravný list:

  • nové : v stravnom liste sa dajú listy prepínať aj pomocou F11-dozadu a F12-dopredu

  • nové : pri tlači sa nevypisujú hodnoty v ktorých sa nachádza nula

 • Sklad:

  • nové : pri odoslaní faktúry alebo objednávky na internet je možné zmeniť aj dátum zverejnenia

  • nové : pomocou skratky CTRL+D sa v príjemke v stĺpec ,,Číslo faktúry,, opraví podľa čísla dodacieho listu

  • nové : v príjemke je možné zmeniť ,,Dátum zverejnenia,, fakúry na internete

  • nové : v príjemke je možné zmeniť aj stĺpec ,,Dátum spotreby,,

  • vylepšené : pri prechode do predošlého roka je možné pracovať bez nutnosti zmeny systémového dátumu

  • vylepšené : pri odosielaní objednávky na www.eskoly.sk sa zapisuje aj číslo zmluvy a predmet zmluvy podľa zápisu v záložke DODÁVATELIA

  • vylepšené : v inventúrnom súpise sa nezobrazujú položky so zásobou menšou ako 0,0001

 • Jedálny lístok:

  • nové : pri kopírovaní JL sa dá nastaviť aj číslo strany

  • nové : listy sa môžu prepínať pomocou F11-dozadu a F12-dopredu

  • nové : pri prepínaní listov sa uchovávajú nastavenia zvolenej stravy

 • Normy:

  • opravené : opravila sa tlač všetkých noriem so správnym poradím noriem

  • opravené : pri nepodarenom načítaní noriem cez ikonku INTERNET(Verzia), je možné normy načítať aj z HDD bez nutnosti reštartu programu ŠJ4

 • Normované náklady:

  • nové : listy sa môžu prepínať pomocou F11-dozadu a F12-dopredu

  • nové : pri prepínaní listov sa uchovávajú nastavenia zvolených skupín

 • Normovací hárok:

  • nové : listy sa môžu prepínať pomocou F11-dozadu a F12-dopredu

  • nové : s tlačidlom ,,Vynormuj všetky listy,, je možné vynormovať všetky zvolené listy naraz

  • nové : v normovacom hárku sa pridalo nové tlačidlo R pri tlačidle AUTO, ktoré umožnuje rozdeliť hmotnosť jedál pre príslušnú skupinu, pokiaľ tam bola predtým hodnota napr: 200/220/250

  • vylepšené : do normovacieho hárku sa zapíše aj počet jedál z druhého obeda

  • opravené : pokiaľ sa vyplní celá šablona nulami program to automaticky opraví podľa poslednej dobrej šablóny v NH

  • opravené : pri prepínaní listov sa doplní správne aj počet stravníkov pri zapnutom tlačidle AUTO

  • opravené : program si zapamätá zatlačenie tlačidla ,,Vydané,, a ,,Bez vody,,

  • opravené : pri zmene dátumu pokiaľ je nastavený iný list ako 1 sa správne nastavia aj zvolené listy pre daný dátum

 • VSO:

  • nové : pridala sa možnosť zvýrazniť celý riadok v nastaveniach v strednej tabuľke

  • nové : pri tlači preplatkov, alebo nedoplatkov je môžné si nastaviť aj tlač nulových hodnôt v KS stravníka

  • nové : pri tlači šeku je možné si zvoliť aj jednotný variabilný symbol pre všetkých stravníkov

  • nové : po zatlačení tlačidla Šek je možné spoločne zmeniť všetkým stravníkom v triede rovnakú sumu kliknuťím na názov stĺpca

  • vylepšené : prenos do normovaných nákladov sa zrýchlil o 30% pretože sa neprenášajú dni s nulovým počtom stravníkov

  • vylepšené : ak je zvolená možnosť viac druhov jedál pri vytváraní jedál pre všetkých stravníkov sa zapíše číslo obeda podľa nstavenej voľby

  • vylepšené : pri aktualizácii na verziu 4.6.5.0 a vyššiu sa automaticky zapne v záložke šek fajočka na IBAN

  • vylepšené : pri odoslaní stravníka na eskoly ak už stravník existuje neprepíšu sa jeho nastavenia

  • opravené : pri prenose do MV sa zapíšu aj nulové stavy v prípade že prenášaný mesiac už existuje v MV

  • opravené : do čítačky sa prenesie správny počet obedov pri začiatku výdaja stravy

  • opravené : pri kopírovaní stravníkov do nového roku sa opraví aj rok v tabuľke ,,Sviatky,,

 • Mesačný výkaz:

  • vylepšené : vylepšený prenos počtu stravníkov z VSO do MV pre rôzne možnosti nastavenia a viac druhov jedál

Materiálno–spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie – aktualizácia 2016

Nové normy verzia 1.25 pre program ŠJ4

06.03.2017

V sekcii Stiahnutie si môžete stiahnuť poslednú aktuálnu verziu noriem 2011,2012,2013,2014,2015,2016 musíte sa ale predtým prihlásiť do systému. Stiahnuť nové normy je možné aj priamo v programe ŠJ4 v okne NORMY kliknutím na zelenú ikonku vpravo.

Nová verzia 4.6.0.2

Školská jedáleň verzia 4.6.0.2

11.05.2016

Pridali sme do tlačív v sklade text ,,Základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z.z...,,. Tento text si môžete upravovať podľa potreby v nastaveniach v záložke SKLAD. Podrobný prehľad úprav v programe Školská jedáleň 4 si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : pri obnove dát zo zálohy sa robí aj kontrola prístupu k databáze z viacerých počítačov(zdrojov)

 • Sklad:

  • nové : v objednávkach je zapracovaná aj základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z.z.

  • nové : v knihe faktúr je zapracovaná do krycieho listu aj základnú finančnú kontrola podľa zákona č.357/2015 Z.z.

  • nové : v knihe faktúr sa opravila tlač podľa nastavenia počtu desatinných miest v záložke ,,Karta,,

 • VSO:

  • nové : pri použítí viac druhov obedov sa prenesie počet automaticky podľa nastavenia v normovacom hárku(Ob1,Ob2...)

  • nové : pri použití čiarového kódu v záložke šek sa kontroluje aj inštalácia fontu BarCode128C.ttf

  • nové : v záložke šek je možné si zvoloť tlač označených stravníkov, neoznačených stravníkov alebo všetkých spolu

  • vylepšené : pri prechode z mesiaca na mesiac zostáva zobrazená zvolená trieda

  • vylepšené : na server www.eskoly.sk sa odosiela aj načítava kompletná strava Ra,De,Ob,Ol,Ve,Ob1,Ob2...

  • vylepšené : pokiaľ sa stravník prihlasuje na stravu cez www.eskoly.sk a nemá poznačenú žiadnu stravu vypíše sa správa do bublinky vpravo dole

  • opravené : pri kopírovaní stravníkov sa kopírujú aj emailové a adresy a telefónne čísla

Nová verzia 4.6.0.1

Školská jedáleň verzia 4.6.0.1

25.02.2016

Nové úpravy sa týkajú hlavne zmeny sazdby DPH u niektorých potravín na 10%. Oficiálny zoznam potravín so zníženou sadzbou 10% DPH sa nachádza na tejto adrese-> Oficialny-zoznam. V sklade v ,,Zozname kariet,, v stĺpci ,,Dph,, si môžete prepísať všetky karty ktorých sa zmena týka z hodnoty 1,2 na 1,1. Nezabudnite si predtým zapnúť tlačidlo ,,Editovať,,. Podrobný prehľad úprav v programe Školská jedáleň 4 si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Normy:

  • nové : bola pridaná tlač zvoleného počtu receptúr a tlač zoznamu receptúr

 • Jedálny lístok:

  • nové : v JL kliknutín na tlačidlo F7 sa otvorí okno SKLAD (F1-NORMY)

  • nové : v objednávkach tovaru je možné zvolenú objednávku aj vytlačiť. Zakaždým sa vytvorí nová objednávka v sklade v zozname objednávok ktorá sa potom vymaže.

 • VSO:

  • nové : pri tlači šekov je možné tlačiť aj čiarový kód v tvare IBAN

  • nové : v stĺpci Dátum a Dok.v PD je možné urobiť hromadnú zmenu klikntím na názov stĺpca

  • vylepšené : pri prenose počtu stravníkov do normovaných nákladov už nie je potrebne robiť viacnásobný prenos keď sa používa viac listov

  • opravené : úhrada stravného za mesiac sa tlačí aj na viac strán s ohľadom na výšku riadku

  • opravené : pri zapnutej voľbe ,,Zobraziť zaplatené Stravník+Réžia,, sa zobrazí správne hodnota aj pri tlači

 • Sklad:

  • nové : v príjemke je doplnená tlač príjemky s textom ,,Vykonanie základnej finančnej kontroly...,,

  • nové : v zozname kariet nový stĺpec s názvom DPH, kde je možné zadávať hodnoty v tvare 1,2(20%) alebo 1,1(10%)

  • nové : príjemka je rozšírená o stĺpec DPH, pričom je možné si zvoliť aj príjmy rozdelené podľa rôznej hodnoty DPH

  • vylepšené : Sklad/HACCP/Záznam o vzorkách, automaticky sa doplní čas podľa hodnôt v Nastavenia/Čip.systém

Nová verzia 4.5.6.2

Školská jedáleň verzia 4.5.6.2

07.01.2016

Zjednodušili sme Vám prechod do Nového roku 2016 pomocou tlačidla v sklade. Podrobný prehľad úprav si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Nastavenia:

  • nové : v nastaveniach je nové tlačidlo ,,English,, ktoré prekladá niektoré výstupy do angličtiny

 • VSO:

  • nové : pridala sa možnosť v tlačidle EXPORT odosielať sumu za šek aj cez email

  • vylepšené : rozšírili sa stĺpce pri tlači prihlasovacích údajov pre server eskoly

  • opravené : prehľad za rok - v tabuľke sa zobrazuje správny mesiac

 • Stravný list:

  • nové : možnosť tlače na viac desatinných miest podľa nastavenia v normovacom hárku

 • Normovací hárok:

  • nové : možnosť tlače na viac desatinných miest podľa nastavenia v normovacom hárku

 • Sklad:

  • nové : v sklade sa pridalo nové tlačidlo na kopírovanie zostatku v sklade do nového roku ktoré sa zobrazuje iba v mesiaci december

  • opravené : opravilo sa prehadzovanie dátumov pri prechode zo starého roku do nového

Nová verzia 4.5.6.1

Školská jedáleň verzia 4.5.6.1

01.10.2015

Vrátili sme tlač alergénov číslom späť do pôvodnej verzie, tak aby sa Vám tlačila iba jedna strana. Nezabudnite si v jedálnom lístku v tlačidle ,,Al.normy,, zrušiť fajočku na ,,Vytlačiť slovom,,. Odporúčané výživové dávky si môžete odteraz stiahnuť v okne NORMY cez funkciu ,,Načítať normy,,. Podrobný prehľad si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Normy:

  • nové : pri sťahovaní noriem sa pridala voľba ,, Načítať odporúčané dávky,,

 • Sklad:

  • nové : v sklade v záložke ,,Príjemka,, v stĺpci ,,Spôsov úhrady,, je možné si zadávať predvolený text (V hotovosti, Prevodom) kliknutím s pravým tlačidlom myšky

 • Peňažný denník:

  • opravené : opravila sa tlač peňažného denníka tak aby sa tlačil aj riadok č.37

 • Jedálny lístok:

  • vylepšené : upravil sa počet strán pri tlači alergénov číslom

Odporúčané výživové dávky

Nové odporúčané výživové dávky - 9.revízia.

30.09.2015

V súlade s § 3 ods.1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania sa výroba jedál v ZŠS uskutočňuje v zmysle odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov. Odporúčané výživové dávky(9. revízia) boli schválené MZ SR a zverejnené vo vestníku MZ SR čiastka 4-5 zo dňa 19. Júna 2015 a stiahnuť si ich môžete tu vo formáte PDF.

Označovanie alergénov

Označovanie alergénov u hotových pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania – usmernenie.

09.09.2015

V súvislosti so vzniknutou otázkou k označovaniu alergénov u pokrmov v jedálnych lístkoch v zariadeniach školského stravovania Vám oznamujem, že Úrad verejného zdravotníctva SR nám listom č.j. OHVBPKV/7511/2015 zo dňa 28. 08. 2015 zaslal usmernenie v ktorom sa o.i. uvádza:

• Podľa nariadenia (ES) č.1069/2011 z 25.10.2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom povinnosť vyznačovania alergénov, t.j. látky alebo výrobku spôsobujúceho alergie alebo neznášanlivosť, je daná nielen pre potraviny (balené a nebalené), ale aj pre hotové pokrmy. V súvislosti s uvedeným v súčasnosti prebieha na MP a RV SR notifikačný proces národnej legislatívy (vyhlášky) pre oblasť označovania nebalených potravín. Zástupcovia MP a RV SR sa vyjadrili, že sa pokúsia o dodatočné vloženie ustanovenia v uvedenj vyhláške pre pokrmy, ktoré by umožňovalo označovanie alergénov aj číselným odkazom, a to s ohľadom na doterajšie zaužívanie v praxi.

• V nadväznosti na uvedené možno názvy určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť v potravinách umiestňovaných na trh ako pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania (teda aj v školských stravovacích zariadeniach) uvádzať v jedálnom lístku pri každej zložke pokrmu za slovom „Obsahuje:“ formou čísla, ktoré zodpovedá poradovému číslu látky, alebo výrobku podľa osobitného predpisu (príloha II nariadenia č.1169/2011), pričom zoznam týchto látok alebo výrobkov musí byť uvedený v súlade s číselným poradím podľa prílohy II nariadenia č. 1169/2011 a musí byť súčasťou jedálneho lístka alebo inej formy poskytovania informácií o pokrme. Veľkosť písma s ohľadom na veľkosť jedálneho lístka má byť väčšia alebo rovná 1,2 mm (čl.13, ods.3 nar.č.1169/2011).

Nová verzia 4.5.6.0

Školská jedáleň verzia 4.5.6.0

25.08.2015

Doplnili sme tlač jedálnych lístkov a pridali sme možnosť tlačiť alergény slovom, alebo číselne podľa Vašej voľby. Automaticky sa nastaví tlač slovom, ale môžete si to zmeniť kliknutím na šípku pri tlačidle ,,Al.normy,,. Podrobný prehľad si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : pridali sa ďalšie položky v nastaveniach(Objednávateľ-Eskoly)

  • opravené : diaktritika pri tlačení sa zobrazuje správne aj pri neštandartných tlačiarňach

 • Normy:

  • nové : nepoužívanú skupinu ,,VS, učni,, je možné navýšiť napríklad o 0,25%, podľa voľby v zozname surovín v stĺpci ,,Navýšenie,,. Navýšenie sa uskutoční v normách kliknutím na tlačidlo ,,hrubá,, alebo ,,čistá,, a vypočíta sa zo stĺpca ,,D(15-18),,.

 • Jedálny lístok:

  • nové : alergény je možné tlačiť slovom alebo číselne podľa nastavenej voľby pri tlačidle ,,Al. normy,,

  • nové : kopírovanie JL je možné aj hromadne podľa zvoleného druhu stravy (napríklad De+Ob+Ol)

  • nové : rozšírili sa možnosti úpravy textu pred tlačou podľa veľkosti fontu, alebo skrátenie dĺžky textu u alergénov tlačených slovom

 • Sklad:

  • vylepšené: pri tlači skladovej karty sa pridali údaje ako číslo skladu, merná jednotka, balenie, účet, spolu výdaj a príjem

 • VSO:

  • vylepšené : keď sa zapíše nový čip stravníkovi, zmena sa uskutoční aj na www.eskoly.sk

 • Nastavenia:

  • nové : na terminály je možné zobraziť aj konečný stav stravníka keď sa zatlačí tlačidlo KS v záložke ,,Čip.systém,,

 • Peňažný denník:

  • nové : PD sa rozšíril o stĺpce ,,Priebežné položky,, a ,,Réžia,,

 • Tlač:

  • nové : pri tlači je môžné meniť veľkosť zobrazeného okna v rozmedzí od 23-200%, čím sa umožnila tlač aj na formát A3 pri zväčšení od 105-200%

Nová verzia 4.5.0.5

Školská jedáleň verzia 4.5.0.5

31.03.2015

Upravili a pridali sme v peňažnom denníku niektoré stĺpce, tak aby boli v súlade so správnym vedením účtovníctva. Na niektorých tlačiarňach ste mali problém s tlačením diakritiky, preto sa upravila tlač tak, aby všetky znaky boli vytlačené správne.

Nová verzia 4.5.0.4

Školská jedáleň verzia 4.5.0.4

20.02.2015

Nová verzia programu 4.5.0.4 obsahuje nové položky v nastaveniach(Objednávateľ-Eskoly). Pokiaľ máte vo zverejnených faktúrach na internete iného objednávateľa ako je uvedené v názve prevádzky, tak použijte tieto položky. Pri tlači skladovej karty sa pridali údaje: číslo skladu, merná jednotka, balenie, účet, spolu výdaj-príjem.

Nová verzia noriem 1.12

Aktualizácia noriem

27.01.2015

Aktualizovali sme Normy 2011, 2012, 2013 a 2014 podľa posledného vydania na Ministerstve školstva. Stiahnuť si ich môžete po prihlásení sa v sekcii STIAHNUTIE, alebo priamo v programe ŠJ4 v okne NORMY kliknutím na ikonku INTERNET.

Nová verzia 4.3.0.3

Školská jedáleň verzia 4.3.0.3

13.05.2014

Nová verzia programu 4.3.0.3 si automaticky nastavuje nový server na ktorom je spustená naša databáza. Starý server je vypnutý od 05.05.2014 takže všetky staršie verzie budú mať problém pri prístupe na internet.

Nová verzia 4.3.0.2

Školská jedáleň verzia 4.3.0.2

10.03.2014

Pripravili sme pre Vás novú verziu programu 4.3.0.2, ktorá bola doplnená o tlač pre nový typ šekov s číslom účtu v tvare IBAN. Prepínať si medzi starým typom šeku a novým môžete kliknutím na text IBAN vo VSO v záložke ŠEK.

Novinky v oblasti prevádzkového a sanitačného programu

Prevádzkový a sanitačný program pre ZŠ

18.02.2014

na základe skúsenosti so spracovaním PP a SP pre školské stravovacie zariadenia, rozhodli sme sa rovnakým spôsobom spracovať a ponúknuť Vám spracovaný prevádzkový poriadok určený pre všetky typy základných škôl v SR, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v zmysle § 15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednať si to môžete z sekcii Objednať.

Materiál obsahuje:

1. Prevádzkový poriadok pre ZŠ

2. Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou chemickým faktorom

3. Sanitačný program pre ZŠ

4. Tabuľky a vzory

Nová verzia 4.3.0.1

Školská jedáleň verzia 4.3.0.1

16.01.2014

Dňa 14.01.2014 nám náš prevádzkovateľ servera presunul databázu na nový rýchlejší server. Z tohto dôvodu sme museli aktualizovať aj program ŠJ4. Pre všetkých ktorý zostanú na verzii 4.3.0.0 a staršej sa nebudú správne zobrazovať informácie o platnosti aktualizácie. Z tohto dôvodu doporučujeme si stiahnuť túto verziu programu.

Nový rok 2014 v znamení novej verzie programu Školská jedáleň 4.3.0.0

Nová verzia 4.3.0.0

06.01.2014

Na základe Vašich podnetov sme doplnili niektoré nové tlačivá ako napríklad karta stravníka vo VSO. Podrobný prehľad si môžete pozrieť tu: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : pri ukončení programu sa najprv vytvorí záloha bez nutnosti odkliknúť potvrdzovacie okienko a potom sa urobí komprimácia a zavrie sa program

 • Jedálny lístok:

  • nové : po zatlačení klávesy F2 sa v roletke zobrazí ako prvá receptúra, ktorá sa nachádza v danom riadku

  • nové : ovládanie roletky s normami je možné aj zatlačením SHIFT+Šípka hore alebo Šípka dole

  • nové : ovládanie roletky so surovinami je možné aj zatlačením CTRL+Šípka hore alebo Šípka dole

 • Normovací hárok:

  • nové : po zatlačení klávesy F2 sa v roletke zobrazí ako prvá surovina, ktorá sa nachádza v danom riadku

  • nové : pri prenose rozdielu sa pridalo tlačidlo na rýchly prepočet prenosu rozdielu vo zvolenom mesiaci

  • nové : tlač normovacieho hárku obsahuje aj stĺpec Balenie(gramáž)

 • VSO:

  • nové : pri načítaní platieb z banky VÚB sú k dispozícii dva formáty CDF a HTM

  • nové : v stĺpci Zaplatené sa pridala možnosť zobraziť aj zaplatené Stravník+Réžia

  • nové : v záložke Prehľad za rok, je možné si vytlačiť kartu stravníka s prehľadom odobranej stravy za zvolené obdobie

  • nové : bol pridaný export do formátu XLS(Excel) zoznamu žiakov, hmotnej núdze a zoznamu stravníkov na www.eskoly.sk

  • nové : v stĺpci VS je možné pomocou klávesy F5 priradiť rovnaký VS pre všetkých stravníkov vo zvolenej triede

  • nové : stravník ktorý nemá v Stravník-Osobné údaje poznačenú žiadnu stravu sa nezapíše na Eskoly

  • nové : pri zápise stravníka na Eskoly sa poznačí aj odoberaná strava v mesiaci podľa hodnôt v Stravník-Osobné údaje

  • nové : pri tlači preplatkov alebo nedoplatkov a zatlačení dvojitej šípky je možné vytlačiť zoznam s číslom účtu a VS

  • vylepšené : pri zápise stravníka na WEB(CTRL+F6) sa správne aktualizujú aj údaje o zmene triedy, alebo mena

  • vylepšené : pri zápise stravníka na WEB sa kontroluje aj platnosť objednávania stravy

  • vylepšené : pri zmene čipu stravníkovi sa aktualizuje aj záznam o čipe na WEB-e a nie je potrebné stláčať CTRL+F6

  • vylepšené : pri zatlačení CTRL+P sa zobrazí aj VS

  • opravené : tlač šekov vypisuje strávne do správy pre adresáta nedoplatok od všetkých súrodencov

  • opravené : tlač šekov vypisuje strávne sumu väčšiu ako 99

 • Sklad:

  • nové : v príjemke sa dá zmeniť názov predmetu pred odoslaním na faktúry internet

  • nové : objednávky je možné odoslať na server www.eskoly.sk

  • nové : pri zápise dátumu úhrady v príjemke sa automaticky zapíše aj dátum úhrady v peňažnom denníku

  • vylepšené : v sklade v príjemke sa tlačí aj meno vedúcej prevádzky

  • opravené : tlačenie príjemky sa zoraďuje podľa toho ako sa zoradí zostava na vstupnej tabuľke

JEDÁLEŇ 1-ANDROID

ANDROID je najrozšírenejší OS pre mobilné telefóny...

10.11.2013

Doplnili sme medzeru na trhu vo forme programu JEDÁLEŇ 1 pre mobilné telefóny. Jednoduchá aplikácia je určená hlavne pre stravníkov ktorý budú mať možnosť si prezerať jedálne lístky, zapisovať sa na stravu, a tiež bude možné si pozrieť úhradu za stravu alebo konečný stav. Stiahnuť si to môžete priamo vo Vašom telefóne kliknutím na ikonku GOOGLE PLAY. Na vyhľadávanie si zvolete slovo JEDÁLEŇ

Linka na stiahnutie ->

Novinky v oblasti Správna výrobna prax(SVP)

Aktualizácia - Správna výrobna prax

14.10.2013

V súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti HACCP, Prevádzkového poriadku a Sanitačného programu sme aktualizovali aj našu SVP. Stiahnuť si to môžete priamo v programe Školská jedáleň 4 v okne SVP, alebo v samostatnom programe Správna výrobná prax kliknutím na tlačidlo STIAHNUŤ: Zmeny aktualizácie na stranách...

 • HACCP – aktualizácia verzia 2.0.0.3:

  • Výklad pojmov: Strana 6,7,8

  • Odborné materály+aplikácia: Strana 9,11

  • Zásada č.1: Strana 12,13,14,15,18,19

  • Zásada č.2: Strana 28,29,30,31,32

  • Zásada č.3,4,5: Strana 34,35,36,37,38,41,42,44,45,46,48

  • Zásada č.6: Strana 67,68,69

  • Zásada č.7: Strana 70

  • Tabuľky a vzory: Strana 74,75,76,78,83

 • Prevádzkový poriadok – aktualizácia verzia 2.0.0.3:

  • Úvod: Strana 1,2

  • Časť A: Strana 5

  • Časť B: Strana 7,8,9

  • Časť C: Strana 12

  • Časť D: Strana 17

  • Časť E: Strana 19,20,21,22,23,24,25

  • Časť F: Strana 26,27,28,29

  • Tabuľky a vzory: Strana 31,32,33,34,35,36,37,38

 • Sanitačný poriadok – aktualizácia verzia 2.0.0.3:

  • 3. Mechanické čistenie: Strana 8,10,11,12

  • 4. Dezinfekcia: Strana 13,15,17,18,20,21,22,23,24,25

  • 5. Dezinsekcia a deratizácia: Strana 26,27,28

  • 6. Preventívne opatrenia: Strana 29,30,32,33

  • Tabuľky a vzory: Strana 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

Novinky v oblasti prevádzkového a sanitačného programu

Prevádzkový a sanitačný program pre MŠ

14.06.2013

Prevádzkový a sanitačný program vypracovaný a distribuovaný firmou SOFT-GL spol. s r.o. Košice, je určený pre všetky zariadenia s deťmi do 6 rokov. Náležitosti PP(prevádzkového poriadku) pre zariadenia pre deti a mládež ustanovuje §10 vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, v zmysle ktorého súčasťou PP je aj uvedenie spôsobu zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia, frekvencie bežného a celkového upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvárni a šatní(sanitačný program).

Objednať si to môžete z sekcii Objednať.

Koniec školského roku + Školská jedáleň 4.2.0.0

Nová verzia 4.2.0.0

23.04.2013

Slnko sa zatiaľ ešte skrýva a do dovolenky je ďaleko, my sme však nelenili a pripravili sme pre Vás novinku vo forme prehľadu odobranej stravy u stravníkov za zvolené obdobie v danom školskom roku s maximálnym rozsahom 12 mesiacov. Okrem toho je možné si vytlačiť aj rekaputuláciu réžie, či zostaviť si preplatky alebo nedoplatky v réžii: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : v záložke ,,Nápoveda+Internet,, sa pridali nové možnosti pri tlačidle ,Virtual,, - kliknutím na šípku vedľa tlačidla

  • nové : v nastaveniach v záložke VSO sa vytvorila nová skupina nastavení pre Eskoly

  • opravené : načítanie zálohy z rôznych zariadení (ID) prebehne v poriadku

 • Jedálny lístok:

  • nové : v JL aj v nastaveniach sa pridal 2.riadok pre poznámku

  • opravené : v objednávkach tovaru sa vypočíta správne aj druhý list v JL

 • Stravný list:

  • nové : pri tlači stravného listu sa v hlavičke zobrazuje prenos rozdielu v daný deň aj v nasledujúci deň

 • Energetické a nutričné hodnoty:

  • vylepšené : pridala sa kontrola správnosti zápisu hodnôt do tabuľky EaNH

 • Peňažný denník:

  • nové : v hospodárení je pridané nové tlačidlo na automatické doplnenie PS nedoplatky, PS preplatky, PS sklad, KS sklad, NF k minulému mesiacu

  • vylepšené : výpočet hospodárenia bol výrazne urýchlený

  • opravené : v hospodárení pri zmene mesiaca sa aktualizuje aj obsah okienka poznámka a tiež dátum pri NF

 • Sklad:

  • nové : v záložke ,,Prehľad spotreby potravín,, pri načítaní skladu sa aktualizuje aj stĺpec ,,Počet objednávok,,

  • vylepšené : v obratovej súpiske kliknutím na červený krížik program vyhľadá chybu v sklade alebo v mesačnom výkaze

  • vylepšené : v príjemke sa faktúra zapíše na www.eskoly.sk presne podľa hodnoty SPOLU a podľa počtu nastavených desatinných miest

  • opravené : pri automatickej tvorbe objednávok keď sa meno dodávateľa líši iba vo veľkých či malých písmenách, tak sa považuje za toho istého dodávateľa

  • opravené : číslo objednávky sa zväčšuje od začiatku roka

  • opravené : v príjemke sa v tabuľke hodnota SPOLU zobrazuje podľa počtu nastavených desatinných miest

 • VSO:

  • nové : pridala sa možnosť vytvoriť prehľad odobranej stravy za zvolené obdobie s maximálnym rozsahom 12 mesiacov

  • nové : v réžii je možné si nastaviť preplatky, nedoplatky a rekapituláciu

  • nové : v záložke ,,Šek,, je možné vyplniť ,,Správu pre adresáta,, aj hodnotou zo stĺpca KS(preplatok, nedoplatok)

  • vylepšené : v nastaveniach v záložke VSO sa pridala možnosť vypnúť kontrolu predpisu

  • vylepšené : pri zápise nového čipu sa aktualizuje aj záznam na serveri www.eskoly.sk

  • vylepšené : pri tlači dokumentov sa rozšírilo miesto v hlavičke pre ,,Názov,, a ,,Adresu,, zariadenia

  • vylepšené : po zadaní hodnoty do stĺpca zaplatené sa automaticky dopíše posledný použitý dátum

Veselá Veľká Noc + Nová verzia programu - Školská jedáleň 4.1.0.1

Nová verzia 4.1.0.1

23.04.2013

Určite máte vody dosť, takže my sme radšej pridali namiesto vody niektoré nové funkcie do programu ŠJ4 z ktorých asi najzaujímavejšie bude výpočet potrebných surovín podľa jedálenho lístka, či zverejňovanie faktúr na internete: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • opravené : náhľad tlače sa aktualizuje hneď po zobrazení okna

 • Jedálny lístok:

  • nové : v záložke ,,Objednávky tovaru,, je možné si vypočítať potrebný tovar podľa zvoleného obdobia aj na mesiac dopredu a následne sa dá skopírovať táto objednavka do objednávok v sklade

  • nové : alergény je možné zapisovať podľa surovín, alebo aj podľa hodnôt uvedených v normách(nutné stiahnuť aktuálne normy)

  • nové : v JL sa zobrazuje číslo aktuálneho týždňa

  • vylepšené : po vymazaní názvu receptu sa vymaže aj kalorická hodnota receptu

 • Normovací hárok:

  • opravené : pri odpísaní tovaru z NH sa správne zapíše aj gramáž

 • Sklad:

  • nové : v príjemke bola pridaná možnosť zápisu zvolenej príjemky na server www.eskoly.sk kde sa zobrazuje v záložke ,,Faktúry,,

  • nové : v príjemke sa tlačí aj stĺpec ,,Dátum spotreby,,

  • nové : prepracovala sa časť OBJEDNÁVKY s možnosťou výberu podľa zvoleného mesiaca

  • nové : v knihe faktúr je možné označiť spoločne všetky riadky pri skupine ,,Zaplatené,,

  • nové : v knihe faktúr sa pridala možnosť exportovať zobrazenú zostavu do formátu XLS(Excel)

  • nové : v príjemke sa dá pomocou kliknutia na stĺpec ,,Dodávateľ,, zmeniť názov vo všetkých zvolených riadkoch

  • vylepšené : pri otvorení roletky Dodávateľ v skladovej karte sa vyplní zoznam dodávateľov podľa zoznamu v príjemke a tiež podľa zoznamu v záložke ,,Dodávatelia,,

  • vylepšené : pridala sa možnosť zmazať všetko v objednávkach aj v peňažnom denníku pri nastavení voľby ,,Viacnásobný výber riadkov,,

  • vylepšené : v knihe faktúr je možné zobraziť voľbu SPOLU podľa stĺpca P.č. alebo podľa stĺpca Dodávateľ

  • opravené : pri prepnutí sa z OS do IS sa dátum v okienku v IS nemení

  • opravené : v HACCP-Príjem otravín je možné použiť aj diakritiku v okienku Kontroloval

  • opravené : v Knihe faktúr-Odoslané faktúry je zmenený text pri tlači z ,,Pečiatka a podpis odberateľa,, na ,,Pečiatka a podpis dodávateľa,,

 • VSO:

  • nové : pri prenose počtu stravníkov do normovacieho hárku sa kontrolujú aj normované náklady v danom dni vo VSO v porovnaní so stravným listom

  • nové : pri tlači preplatkov alebo nedoplatkov a zvoleného zobrazenia zoznamu s adresou, VS, KS... sa tlačí hodnota v stĺpci ,,KS-Spolu,, a nie stĺpec ,,Z.,,

  • nové : kliknutím s myškou na zvislé celkové súčty stravníkov je možné zobraziť normované náklady v jednotlivých dňoch

  • nové : kliknutím na stĺpec Z. je možné naraz označiť všetkých stravníkov

  • nové : platbu za réžiu je možné zadávať bud podľa hodnoty v KS alebo hodnoty v predpise a nastavuje sa to nastaveniach v záložke VSO

  • nové : po zapísaní dátumu do stĺpca DÁTUM si VSO hodnotu zapamätá a pri nasledujúcom zápise zaplateného sa bude zobrazovať posledný zapísaný dátum

  • nové : pri odoslaní dát na WEB(www.eskoly.sk) sa zapíše aj KS stravníka

  • vylepšené : pri zapisovaní stravníka na WEB pomocou CTRL+ALT+F6 sú tri možnosti ANO NIE a ZRUŠIŤ.

  • vylepšené : pri zisťovaní úhrady zaplateného za daný deň vo VSO sa pri zatlačenom ,,Rozdeliť platbu Stravník+Réžia,, vypočíta hodnota zaplateného spolu s réžiou

  • opravené : v réžii bolo opravené zobrazenie počtu desatinných miest v celkovom súčte

  • opravené : pri tlači réžie sa správne zobrazuje aj posledný riadok SPOLU.

  • opravené : nastavenie ikoniek v skupine ,,Súčasne zapisovať,, si program zapamätá aj po zavretí a otvorení VSO

  • opravené : pri tlačení hmotnej núdze sa vytlačí aj názov tlačiva

  • opravené : pri prenose stravníkov za celý mesiac sa správne prepočíta aj prenos rozdielu

Správna výrobná prax 2013

Aktualizácia SVP 2013

06.03.2013

Na základe legislatívnych zmien o odpadoch sme aktualizovali SVP v časti Prevádzkový poriadok verzia 2.0.0.1(časť E), Pokyny pre vyplnenie PP verzia 2.0.0.1, Sanitačný program verzia 2.0.0.1 a Správna hygienická prax - výdajne verzia 2.0.0.1. Stiahnuť si to môžete priamo cez program ŠJ4 v okne SVP.

Šťastný Nový Rok 2013 + Nová verzia programu - Školská jedáleň 4.0.0.0

Nová verzia 4.0.0.0.

01.01.2013

Ako je už tradíciou opäť výdávame s novým rokom aj novú verziu programu Školská jedáleň 4.0.0.0. Tentokrát sme urobili výraznejšiu zmenu, hlavne v základnom dizajne ikoniek. Pridali sme do programu aj dlho očakávanú SPRÁVNU VÝROBNÚ PRAX a VEREJNÉ OBSTARÁVANIE v okne SKLAD. Dúfame že Vám zmeny v programe prinesú spokojnosť a uľahčenie práce: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : v programe je vytvorená samostatná časť s názvom SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX(SVP), ktorá obsahuje:

  - HACCP

  - Prevádzkový poriadok

  - Sanitačný program

  - Metrologický program

  - Správna hygienická prax - výdajne

  • nové : bol prepracovaný dizajn celého programu vrátane ikoniek aby sa zvýšila jeho prehľadnosť a zjednodušila sa práca v jednotlivých oknách

 • Jedálny lístok:

  • nové : v nastaveniach v záložke Špec.nast. je možné zmeniť názvy stĺpcov v JL

  • nové : stĺpce Strava1 a Strava2 je možné premenovať na Obed1 a Obed2 a tiež je možné ich vytlačiť do osobitných stĺpcov

  • vylepšené : JL je možné písať len do 31.12. daného roku

 • Nastavenia:

  • vylepšené : nastavenie internetu sa presunulo do prvej záložky s názvom ORGANIZÁCIA

  • vylepšené : v tabuľke CENNÍK sa pri zmazaní tabuľky obnovia aj všetky riadky

  • vylepšené : zmeny pre zobrazenie aktívnych ikoniek v programe SJ3 sa ukladajú do počítača kde je program nainštalovaný, aby pri zdieľaní databázy bolo možné použiť rôzne nastavenie pre rôzne počítače

 • Normovací hárok:

  • nové : pri tlači normovacieho hárku sa zobrazuje aj prenos rozdielu na nasledujúci deň

  • vylepšené : pri spätnom mazaní v NH, alebo premenovaní suroviny sa kontroluje aj výdaj v sklade aby sa náhodou nevymazala položka ktorá už bola odpísaná v minulosti zo skladu

 • Normované náklady:

  • vylepšené : po vymazaní NN pomocou CTRL+F8, alebo CTRL+SHIFT+F8(všetky strany) sa automaticky opraví aj roletka vo VSO

 • VSO:

  • nové : pridalo sa tlačidlo AUTO pre automatické prijatie a odoslanie zmien zo servera www.eskoly.sk

  • nové : v záložke RÉŽIA je možné nastaviť paušálnu réžiu pre každého stravníka zvlášť

  • nové : platbu za stravné je možné rozdeliť do stĺpcov STRAVNÉ a RÉŽIA, pokiaľ sa zaškrtne voľba v nastaveniach v záložke VSO

  • nové : je povolené aj kopírovanie konečných stavov z decembra do januára

  • nové : pri vypnutej voľbe So+Ne v nastaveniach pri terminály je možne vypnúť prihlasovanie sa stravníkov na víkendy

  • nové : pomocou CTRL+O je možné opraviť Ob na O1 pre viac druhov obedov pomocou CTRL+SHIFT+O je možné opraviť O1,O2 na Ob

  • nové : bolo pridané párovanie faktúr z VÚB vo formáte HTML a tiež bola pridaná možnosť vytvoriť jedinečné variabilné symboly pomocou CTRL+Q v stĺpci VS

  • vylepšené : pri prenose počtu stravníkov do NN za celý mesiac sa prepočítava aj prenos rozdielu v NN

  • vylepšené : pri prihlasovaní sa cez terminál sa pri zmene mesiaca vo VSO zachová aktuálny mesiac v terminály

  • opravené : stĺpec VRÁTENÉ sa zobrazuje správne podľa nastaveného počtu desatinných miest

 • Sklad:

  • nové : bol vytvorený nový prehľad spotreby potravín vhodný pre verejné obstáravanie, kde je možné triediť tovar podľa CPV kódov, ktoré sa sťahujú automaticky s novými normami

  • nové : pri zobrazení obratovej súpisky sa automaticky urobí aj kontrola medzi IS=OS a MV=OS

  • nové : v Knihe faktúr bol vytvorený ešte jeden formulár pričom je možné použiť Krycí list alebo Likvidačný list

  • nové : v Knihe faktúr sa do okna ,,Č. účtu,, automaticky zapíše číslo účtu daného dodávateľa

  • nové : možnosť náhľadu IS aj OS na viac ako 2 desatinné miesta

  • nové : prijemku je možné tlačiť na nastavený počet desatinných miest

  • vylepšené : pri kontrole v sklade je možné zmeniť presnosť kontroly zmenou počtu desatinných miest

 • Peňažný denník:

  • opravené : pri tlači PD sa tlačí správne hodnota v RP-PS

Správna výrobná prax verzia 1.0.0.0 - komplexné riešenie pre Vašu prevádzku(už ako súčasť ŠJ4)

Výdajne

Správna hygienická prax - Výdajne

15.05.2012

Ďalším z produktov ktorý sme pre vás pripravili sú príručka Správnej hygienickej praxe pozostávajúca z Prevádzkového poriadku, Sanitačného programu a Príručky pre zavedenie nevyhnutných hygienických požiadaviek na riadenie bezpečnosti výdaja pokrmov podľa princípov HACCP.

Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva k nášmu novému produktu PP, SP, HACCP

Vyjadrenie hlavného hygienika SR si môžete pozrieť tu.

Nová verzia programu - Školská jedáleň 3.3.0.3

Nová verzia 3.3.0.3.

08.04.2012

Na nový rok 2012 vydávame aj novú verziu 3.3.0.3: Zobraziť...

 • Všeobecné:

  • nové : v záložke ,,čipový systém,, bola rozšírená komunikácia pre šesť čítačiek čipových kariet ISIC a RFID a bola doplnená podpora pre duálne čítačky

  • nové : v záložke ,,Nápoveda+internet,, bola pridaná nová skupina ikoniek na pracu s internetom

  • nové : možnosť synchronizovať dátum a čas podľa internetu kliknutím na dátum v spodnej lište hlavného okna

  • nové : pri prechode na nový rok sa automaticky zmení rok v tabuľke sviatkov

 • Normy:

  • vylepšené : načítanie noriem z internetu bolo zjednodušené

 • VSO:

  • nové : pri tlači hmotnej núdze sa vytlačí aj predpis SF a ŠR

  • vylepšené : vyhľadávať je možné pomocou tlačidla ENTER v okne vyhľadávania aj priezviská ktoré sa nachádzajú viackrát v zozname

  • vylepšené : synchronizácia dát(CTRL+S) pre prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk bola doplnená o zmazanie nadbytočných ID

  • vylepšené : zrýchlená voľba inej triedy, všetkých stravníkov

  • opravené : po zapnutí a vypnutí rekapitulácie sa opäť zobrazí aj stĺpec Z.

 • Sklad:

  • nové : v obratovej súpiske bola pridaná možnosť exportu dát do súboru XLS(Excel)

  • nové : ak sa vytvorí skladová karta ktorej názov začína medzerou, tak sa tá medzera automaticky vymaže

  • nové : v objednávkach je možné si zadefinovať automatické vyplnenie stĺpcov ,,Spôsov úhrady, Spôsob dopravy, Dodacia lehota, Miesto dodania,,

  • vylepšené : v zázname o vzorkách sa vytlačí prázdne okienko v stĺpci Čas ak tam nie je nič zadané

  • vylepšené : v zázname o vzorkách sa automaticky doplní posledné zadané meno odoberajúceho

  • vylepšené : pri zozname cien sa zobrazuje v bublinke aj dátum príjmu tovaru na sklad

 • Peňažný denník:

  • vylepšené : zobrazenie výpočtu hospodárenia je možné spustiť až kliknutím na tlačidlo ,,Výpoč.,,

 • Normovací hárok:

  • vylepšené : pri zozname cien sa zobrazuje v bublinke aj dátum príjmu tovaru na sklad

  • vylepšené : otvorené roletky sa automaticky zavrú pri opustení okna

 • Jedálny lístok:

  • opravené : pri tlači sa vytlačia KJ pre všetky skupiny, tak ako je to nastavené vo voľbe v JL

Správna výrobná prax

Pripravili sme pre Vás nové produkty našej spoločnosti:

15.12.2011

- Prevádzkový poriadok

- Sanitačný program

- HACCP

určené pre všetky zariadenia školského stravovania a iné stravovacie zariadenia, ktoré vykonávajú prípravu a výdaj pokrmov a nápojov pre deti a mládež na Slovensku.

Odborní lektori:

- MUDr. Katarína Strmenská, MPH

- MUDr. Beáta Antošová

Informácie: 055/6225460, 055/6365302, jarka@soft-gl. sk

Posledná aktualizácia nových noriem september 2011

Nové normy 2011

01.09.2011

V sekcii Stiahnutie si môžete stiahnuť poslednú aktuálnu verziu noriem, musíte sa ale predtým prihlásiť do systému. Stiahnuť nové normy je možné aj priamo v programe ŠJ3.

Verzia programu - Školská jedáleň 3.3.0.1

Verzia 3.3.0.1.

08.04.2011

Vo verzii 3.3.0.1 sme pre Vás pripravili zopár noviniek a niekoľko opráv: Zobraziť...

 • VSO:

  • nové : je možné zadávať aj nulový denný poplatok

  • vylepšené : pre sťahovanie príhlášok zo servera ESKOLY bolo pridané tlačidlo ,,Obnoviť,,

 • Normovací hárok:

  • opravené : pri voľbe v sklade, v zozname kariet ,,Zobraziť iba vyznačené karty,, sa v normovacom hárku pri normovaní zobrazí automaticky celý zoznam skladových kariet

 • Sklad:

  • nové : v obratovej súpiske je možné si zvoliť výber aj pre danú surovinu

  • opravené : automatické vyplnenie záznamu o vzorkách v HACCP bolo opravené

  • opravené : zápis o vzorkách sa pri vyplňaní jedálneho lístka zapisuje správne pri zapnutej voľbe AUTO

  • opravené : zápis do peňažného denníka v príjemke je opravený a doplnený o možnosť zadať aj číslo dokladu

 • Jedálny lístok:

  • nové : pridala sa možnosť nastavovať veľkosť písma pre tlač JL

  • opravené : tlač energetických hodnôt pri fukcii ,,spolu zo všetkých listov,, bola opravená

 • Normy:

  • nové : pri názve normy sa zobrazuje aj dátum aktualizácie danej normy

  • nové : pri tlači normy sa zobrazí aj číslo normy

  • opravené : po nainštalovaní nových noriem sa správne zobrazuje aj výrobný postup

 • Hospodárenie:

  • nové : pridala sa možnosť tlačiť poznámky v tlačive v hospodárenia

Posledná aktualizácia nových noriem 2011 a zmena sadzby DPH na 1,20 EUR

Nové normy 2011

30.12.2010

Pripravili sme pre Vás s predstihom nové Normy 2011 aby ste si ich mohli stiahnuť cez internet v sekcii Stiahnutie(nezabudnite sa predtým prihlásiť do systému s Vašimi prihlasovacími údajmi), alebo priamo cez program Školská jedáleň 3 v okne s názvom Normy.

Zmena sadzby DPH na 1,20 EUR

30.12.2010

Od nového roku 2011 sa mení aj sadzba DPH z 1,19 EUR na 1,20 EUR. V nastaveniach programu Školská jedáleň 3 si zmente hodnotu DPH v záložke ,,Špeciálne nastavenia,,.

História vydaných verzií programu Školská jedáleň 3

Verzia 3.3.0.0.

15.11.2010

V novej verzii 3.3.0.0 si môžete kopírovať jedálny lístok zo staršieho dátumu do aktuálneho týždňa jednoduchým ťahom myšky: Zobraziť...

 • Jedálny lístok:

  • nové : bola pridaná možnosť kopírovať zoznam zo staršieho jedálneho lístka do aktuálneho jednoduchým ťahom myšky. Je možné pri tom používať tlačidlo SHIFT+klik s ľavým tlačidlom myšky na označenie všetkých riadkov. Tlačidlo CTRL+klik s ľavým tlačidlom myšky zase umožní vyznačiť iba niektoré riadky na kopírovanie. Pri zatlačenom tlačidle myšky sa ťahajú zvolené riadky z náhľadu jedálneho lístka do aktuálneho jedálneho lístka, kde sa po uvolnení tlačidla myšky skopírujú.

  • vylepšené : pri vytváraní riadkov sa zobrazujú aj príslušné čísla riadkov

 • Normy:

  • vylepšené : Voľba normy podľa čísla sa dá zmeniť iba podtvrdením cez ENTER alebo kliknutím na roletku s číslom normy

 • Peňažný denník:

  • nové : v stĺpci ,,Text,, je možné používať zrýchlený zápis pomocou roletky(F2, pravé tlačidlo myšky)

  • nové : stĺpec ,,Dátum,, a ,,Číslo dokladu,, sa automaticky generuje ak sa nezadá iná hodnota

 • Nastavenia:

  • nové : v záložke ,,Špec.nast.,, je možné meniť šablónu pre JL, predvolené názvy stĺpcov pre zvolený stĺpec a predvolené názvy v roletke pre text v peňažnom denníku

 • VSO:

  • nové : pomocou CTRL+E je možné exportovať zoznam stravníkov do súboru zoznam.dat pre čítačku na otváranie dverí

  • nové : stlačením CTRL+ALT je možné zapísať ID stravníka aj z čítačky pri výdajni

  • nové : kopírovanie čipových kľúčov u existujúcich stravníkov zo starého mesiaca do nového je možné urobiť stlačením CTRL+D

  • nové : nie je možné zmazať stravníka vo VSO pomocou medzery

  • vylepšené : načítanie stravy cez www.eskoly.sk je umožnené aj pre zmiešaný typ stravovania kde sa nachádza aj MŠ aj ZŠ

  • vylepšené : pokiaľ sa prenášajú počty stravníkov do NN a daný deň ešte nebol otvorený, tak program na to upozorní správou

  • opravené : kopírovanie stravníkov z decembra do januára už nevypisuje chybu pri vytvorení databázy na nový rok

 • Normovací hárok:

  • vylepšené : bola doplnená roletka pre názov stĺpca o nové skupiny jedál

 • Sklad:

  • nové : v krycom liste bola pridaná možnosť doplniť kolónky ,,Objednávka č.,, a ,,Došlo dňa,,

  • nové : v HACCP je možné zapnúť automatické vyplňovanie tabuľky podľa jedálneho lístka

  • nové : kopírovať zostatok v sklade do nového roku je možné pomocou SHIFT+F5

  • vylepšené : po nastavení čísla dokladu je možné si opäť zvoliť voľbu ,,Krycí list,,

 • Zmeny - Všeobecné:

  • nové : zobrazenie platnosti aktualizácie programu

  • vylepšené : program si automaticky nastaví správny format dátumu pre OS Windos XP, Windows Vista a Windows 7

Verzia 3.2.0.5 a zmena na www.eskoly.sk.

18.05.2010

Verzia 3.2.0.5 obsahuje hlavne možnosť zápisu jedálneho lístka na nový server www.eskoly.sk a niektoré opravy a vylepšenia: Zobraziť...

 • Zmeny - Sklad:

  • nové : v zozname surovín bola pridaná automatická kontrola prázdnych kariet. Ak sa v zozname nachádza karta ktorá nemá žiaden názov ani v sklade ani v normách, tak sa vymaže.

  • nové : pri zatlačení tlačidla ,,Kontrola,, v sklade sa vykoná aj porovnanie Inventúrneho súpisu s obratovou súpiskou

  • nové : v knihe faktúr je možné pridať dodaváteľa z roletky pomocou F2

  • nové : v knihe faktúr po kliknutí na stĺpec Číslo dokladu, alebo P.č. sa opravia všetky riadky podľa vyznačeného riadku

  • nové : v príjemke bola pridaná možnosť zoraďovať podľa názvu, dátumu príjmu, alebo podľa dátumu spotreby kliknutím na príslušný názov stĺpca

  • vylepšené : v príjemke po zadaní čísla príjemky sa automaticky nastaví aj číslo faktúry v roletke ,,Uhradené faktúry,,

  • vylepšené : bola pridaná kontrola zápisu do tabuľky v režime ,,Editovať,, aby nebolo možné zapísať do stĺpcov nezmyselné hodnoty

  • opravené : zadávanie dátumu do okienka bolo opravené

 • Zmeny - EaNH:

  • opravené : pri nastavení výpočtu skutočných hodnôt prebehne výpočet korektne aj keď sa nenastavia žiadne hodnoty v normovacom hárku

 • Normovací hárok:

  • nové : ak vznikne chyba editovaním skladu, alebo normovaciehu hárku a odpísané zo skladu sa nerovná odpísanému v NH, tak kliknutím na červený krížik program sám vyhľadá chybný zápis

  • opravené : pri vyhľadavaní po kliknutí v NH na príslušný riadok sa správne nájde aj karta v sklade

  • opravené : keď sa použije v normách viac tepelných úprav pri jednej surovine tak program po vynormovaní použije prvú zo zoznamu v stĺpci TÚ

 • Jedálny lístok:

  • nové : po zapíse JL na server www.eskoly.sk sa do JL zapíšu aj alergény

  • nové : pridala sa možnosť zobraziť priemer v KJ zo zvoleného listu alebo zo všetkých listov v JL

  • opravené : pri zmene týždňa v jedálnom lístku sa v normovacom hárku po vypnutí a zapnutí tlačidiel AUTO správne nastaví aj jedálny lístok

 • Normované náklady:

  • nové : Mazanie všetkých listov pomocou CTRL+SHIFT+F8

 • VSO:

  • vylepšené : pri načítaní odobranej stravy z inernetu(www.eskoly.sk) sa načíta iba tá strava ktorú má stravník vyznačenú. Ak si začiarkne desiatu, ale vo VSO v ,,Stravník-osobné údaje,, nemá poznačené že odoberá desiatu, tak sa nič nenačíta

  • opravené : program si zapamätá nastavenie počtu dní pri tlačení šekov

 • Peňažný denník - Hospodárenie:

  • vylepšené : detailnejšie vyhľadávanie rozdielov medzi IS a OS

Verzia 3.2.0.3 a nové Normy 2010.

24.02.2010

Zmien vo verzii 3.2.0.3 nie je veľa pretože sme pracovali na nových normách 2010 aby ste ich mohli začať používať: Zobraziť...

 • Zmeny - Normy:

  • opravené : po kliknutí na ikonku INTERNET v normách sa načítajú nové Normy 2010 správne

 • Zmeny - VSO:

  • opravené : v stĺpci ŠEK/ÚHRADA STRAVNÉHO bolo opravené vpisovanie do okienka VÝŠKA a nastavenie ostane uložené aj po reštarte programu

• NÁVOD AKO SI NAČÍTAŤ NOVÉ NORMY NÁJDETE TU !

Čo ponúka verzia 3.2.0.2? - Alergény

27.11.2009

Nový zákon o zobrazovaní alergénov na jedálenom lístku sa začal uplatnovať v praxi a preto sme aj my museli reagovať na túto skutočnosť a pridali sme zoznam alergénov do jedálenho lístka: Zobraziť...

 • Zmeny - Všeobecné:

  • nové : v nastaveniach farebného motívu boli pridané dve nové - Windows Vista, Windows 7

  • nové : bola pridaná videonápoveda pre čipový systém

  • vylepšené : pridali sa niektoré informácie o práve prevádzanej činnosti programu

  • vylepšené : v prípade chybného zápisu na zariadenie(USB) sa zobrazí chybová správa

  • opravené : záloha na USB sa vytvára do správneho adresára

  • opravené : dátum s bodkou sa automaticky dopisuje aj do mesačného výkazu a peňažného denníka pri zaškrtnutej voľbe v nastaveniach

 • Zmeny - Normy:

  • nové : normy je možné sťahovať priamo z internetu, alebo z vybraného miesta na počítači

  • opravené : po zápise novej receptúry sa obnovia aj roletky so zoznamom receptúr(3.2.0.1)

 • Zmeny - Jedálny lístok:

  • nové : ak sa klikne v danom riadku v JL na klávesu F1, tak sa zobrazí norma príslušného receptu

  • nové : pri vypisovaní jedálneho lístka sa automaticky vyplní aj stĺpec s alergénmi ak je táto možnosť zvolená

  • vylepšené : prepočet kalorických hodnôt sa obnovuje aj po vymazaní riadku v JL

  • vylepšené : ukladá sa aj nastavenie hodnoty v roletke s voľbou skupiny

  • opravené : uloženie poznámky v JL bolo opravené

  • opravené : prepočet KJ bol opravený keď sa zmenil názov receptu

 • Zmeny - Stravný list:

  • vylepšené : v SL je možné zadávať množstvo až na 6 des. miest

 • Zmeny - VSO:

  • nové : v záložke hromadný príkaz je možné tlačiť aj zoznam úhrad pre zvolenú triedu namiesto šekov

  • nové : v záložke príjmový doklad je možné tlačiť aj výdavkový doklad(stĺpec vrátené), keď sa vracajú preplatky odchádzajúcim stravníkom

  • nové : pri tlačení šekov je možnosť ľubovolne meniť mesiac a rok vo variabilnom symbole

  • nové : keď sa zadá vo VSO dátum na súčet zaplateného v daný deň, tak sa zobrazia všetci ktorý vo zvolenej triede majú za daný deň zaplatené a tento zoznam sa dá aj vytlačiť

  • nové : v hmotnej núdzi sa zmenil názov záložky na Sociálny fond, pričom názov je možné zmeniť ľubovolne v nastaveniach v záložke VSO

  • nové : v nastaveniach pri čítačkách je možné meniť spôsob zobrazenia veľkých čísel podľa stupňa vo VSO(1st.=1, 2st.=2, z.o.=3), alebo podľa čísla odobranej stravy (Obed1=1, Obed2=2)

  • nové : na terminály je možné nastaviť čas odkedy je možné sa nahlasovať na stravu na ďalšie dni (ak je deň=0 a čas=7:00 - znamená že ešte dnes do 7:00 sa môže stravník odhlásiť na stravu, funguje iba pri verzii programu V4.3 v čítačke)

  • nové : možnosť tlačiť odobrané a neodobrané obedy keď sa zvolí príslušná skupina

  • vylepšené : kontrola zatlačenia tlačidla BACKSPACE bolo zrušené ak sa kurzor nachádza v editačnom móde

  • opravené : voľbu mesiaca pri tlači šekov nebolo možné zmeniť v december(3.2.0.1)

  • opravené : tlač hmotnej núdze a réžie bol opravený ak bol počet stravníkov v triede väčší ako 51

  • opravené : v čipovom systéme je opravené zobrazovanie počtu vydaných obedov aj v mesiacoch 10,11,12

  • opravené : tlač šeku s textom dodacej pošty bol opravený a okienko s ostatnými údajmi bolo presunuté do hornej lišty

  • opravené : v čipový systém bude pracovať správne aj pri zmene dátumu v stravnom liste

 • Zmeny - Mesačný výkaz:

  • nové : možnosť nastaviť si v každom liste iné skupiny (podľa zoznamu v Nastavenia/VSO) stravníkov, pričom na 1.strane sa zobrazuje prvých 18 skupín, na 2.strane druhých 18 skupín atď. Podľa nastavenia listu pri prenose stravníkov vo VSO sa zapíšu do príslušného listu v MV

  • opravené : pri vymazaní mesačného výkazu bola ošetrená správa ,,Záznam bol odstránený,,

 • Zmeny - Sklad:

  • nové : v knihe faktúr sa už nezobrazuje obsah všetkých príjmov, ale iba konkrétnej faktúry

  • nové : v zozname kariet je možné editovať celú tabuľku okrem čísla karty

  • nové : možnosť vyhľadávania v zozname kariet, podľa názvu aj podľa čísla karty

  • nové : skratka CTRL+L zobrazí celý obsah skladu v tabuľke

  • nové : v príjemke sa zobrazujú čísla v stĺpcoch Cena, Príjem a Príjem v EUR podľa nastavenia počtu desatinných miest v záložke Karta

  • vylepšené : ak sa prijme tovar na sklad na viac ako 4 desatinné miesta, tak program to rešpektuje a odpíše tovar presne v tej cene ako bol prijatý(3.2.0.1)

  • opravené : chybný príjem na sklad v celkovej cene vo verzii 3.2.0.1 bol opravený(3.2.0.2)

  • opravené : hodnoty do knihy faktúr sa zapisovali s presnosťou iba na 2 desatinné miesta(3.2.0.1)

  • opravené : ak je prázdny zoznam v knihe faktúr, tlačidlo spolu je vypnuté(3.2.0.1)

  • opravené : do knihy faktúr je možné zapisovať množstvo aj s desatinnými miestami(3.2.0.1)

  • vylepšené : v príjemke sa v zozname dodávateľov a v zozname faktúr zobrazujú iba faktúry za daný mesiac

  • opravené : v knihe faktúr je opravená tlač kde sa zobrazovalo SK namiesto EUR

  • opravené : názov Číslo dokladu a Kniha boli v stĺpcoch prehodené

 • Zmeny - Hospodárenie:

  • vylepšené : kúzelník dokáže nájsť pri kontrole obratovej súpisky aj položky ktoré obsahujú mínusové hodnoty v stĺpci PSMN alebo KSMN

  • opravené : boli opravené názvy popisiek v niektorých okienkach

Oprava noriem - október 2009

15.10.2009

Doplnili a opravili sme niektoré normy v ktorých sa nachádzali chyby. Stiahnuť si ich môžete po prihlásení zo sekcie Stiahnutie.

Čo ponúka verzia 3.1.0.3? - Knihu faktúr

26.08.2009

Na konci prázdnin sme pre Vás pripravili doplnok v sklade pod názvom Kniha faktúr a tiež aktualizáciu noriem August 2009 s pridaním dietného stravovania (Sekcia ,,Stiahnutie,,): Zobraziť...

 • Zmeny Hospodárenie:

  • vylepšené : biele okienka ,,PS nedoplatky,, a ,,NF k danému mesiacu,, sa automaticky opravia na mínusovú hodnotu po zatlačení na kláves ENTER

  • vylepšené : po ukončení výpočtu hospodárenia sa zobrazí okienko o so správou o ukončení

 • Zmeny Sklad:

  • nové : pridaná kniha faktúr s evidenciou Došlých faktúr, Odoslaných faktúr, Odberateľov a možnosťou vytvárať Krycie listy

  • nové : všetky opravy v sklade pri zapnutom ,,Editovať záznam,, sa označia červenou farbou

  • opravené : pri editovaní v sklade a zatlačení tlačidla SHIFT program zakaždým vyskočil z editovaného riadku

 • Zmeny Jedálny lístok:

  • vylepšené : vypnutá možnosť vkladať riadky pomocou klávesy INSERT kôli zachovaniu poradia riadkov

 • Zmeny VSO:

  • nové : zatlačením CTRL+S sa spustí sychronizácia zoznamu stravníkov vo Vašom zozname VSO so zoznamom na servery www.eskoly.sk, čo je dôležité pri prechode na nový školský rok aby už zapísaným stravníkom zostali pridelené heslá

  • nové : bola pridaná možnosť zapísať nových stravníkov pomocou ALT+V z clipboardu(EXCEL) ak sú zadaní stravníci v tvare Priezvisko, Meno, Ulica, Mesto, PSČ, Trieda

  • nové : pri mazaní údajov stravníka v tabuľke pomocou BACKSPACE(<-) sa otvorí najprv potvrdzovacie okienko

  • vylepšené : v odbere stravy (čipový systém) sa zobrazujú stravníci s odberom stravy OK červenou farbou

  • opravené : oprava tlače keď sa v zozname stravníkov nachádza presne 33,66...

  • opravené : pri zmene textu pre označenie farby v nastaveniach (Červená->Sporožíro) je opäť možné meniť farby označeným stravníkom

 • Zmeny Normovací hárok:

  • vylepšené : pri zobrazení vyššieho počtu desatinných miest sa zmenia aj hodnoty v okienku ,,Prenos rozdielu,, a ,,Náklady na potraviny,,

  • vylepšené : pri zmene desatinných miest v NH sa dodrží nastavenie desatinných miest aj v sklade a v MV

 • Zmeny Peňažný denník:

  • opravené : spočítavanie stĺpca Prijatý preddavok na prevádzku bolo obnovené

  • opravené : v kvartálnom peňažnom denníku bol opravený prechod do 3 kvartálu

 • Zmeny Mesačný výkaz:

  • vylepšené : pri zobrazení vyššieho počtu desatinných miest sa zmenia aj hodnoty v okienku ,,Prenos rozdielu,,

  • vylepšené : v MV sa zobrazujú názvy stĺpcov podľa názvov, ktoré su zadané v nastaveniach v záložke VSO

  • opravené : nastavenie stĺpcov sa správne uloží aj pre skupinu dospelých od stupňa s5-s9

  Zmeny Normy:

  • vylepšené : pri editovaní v normách sa niekedy nedalo vpisovať do tabuliek, keď sa pred tým zvolila neexistujúca norma

"eSKOLY" - Školský informačný systém

14.04.2009

Všetci naši klienti si teraz môžu aktivovať účet v systéme "eSKOLY", vďaka čomu je možné uverejňovať jedálne lístky na internete. Ak si želáte využívať túto výhodu, kontaktujte nás prostredníctvom niektorej z našich telefonických liniek.

Finančné limity na január 2009

04.01.2009

Podľa metodičiek z Košického okresu by sa mali používať tieto finančné limity: Zobraziť...

 • Deti do 3 rokov: €1,26 / 38,-Sk

  • raňajky: €0,23 / 7,-Sk      • obed: €0,60 / 18,-Sk

  • desiata: €0,23 / 7,-Sk       • olovrant: €0,20 / 6,-Sk

 • MŠ: €1,06 / 32,-Sk

  • desiata: €0,26 / 8,-Sk       • obed: €0,60 / 18,-Sk       • olovrant: €0,20 / 6,-Sk

 • ZŠ 1-4: €0,90 / 27,-Sk

 • ZŠ 5-9: €0,96 / 29,-Sk

 • SŠ, Dospelí: €1,06 / 32,-Sk

Čipový systém pre školské stravovanie

RFID Čip - budúcnosť prichádza už dnes...

Na niektorých školách už čipové kľúče RFID nadobro nahradili papierové stravné lístky. Kontrola platieb a odobraných obedov sa tak do veľkej miery zjednodušila. Čipový systém zo školskej jedálne vytlačil všetkých "čiernych pasažierov". Majte stopercentný prehľad o tom, kto, kedy a koľko krát si stravu prevzal.

Chcete sa dozvedieť viac ?